Ljubodrag Duci Simonović: umesto jednostrane, kapitalizam je uspostavio univerzalnu eksploataciju žene

Tradicionalno žena je svedena na rodni princip. Njen društveni položaj bio je određen njenim biološkim (rodnim) funkcijama. U tom kontekstu, nije čovek kao emancipovano društveno biće osnov konstituisanja društva, već je to porodica svedena na biološku ćeliju društva pri čemu je muškarac pater familias i kao takav neprikosnoveni autoritet u formiranju društvene hijerarhije moći. Postajući emancipovana radna snaga, što znači sticanjem ekonomske samostalnosti u odnosu prema ocu i mužu, žena je samo formalno dobila politička prava i postala konkurencija muškarcima na tržištu rada, kao i potrošač: telo postaje ''izvor zadovoljstva'' (oslobađanje čulnosti, pravo na zadovoljstvo u seksu, aktivni odnos u nalaženju partnera...). Umesto inkubatora sa kojim se obezbeđuje biološka reprodukcija društva, žena je u savremenom kapitalizmu postala oruđe sa kojim se obezbeđuje reprodukcija kapitala; umesto nekadašnjeg mučeničko-svetačkog oreola, žena je dobila radno-hedonistički oreol; umesto jednostrane, kapitalizam je uspostavio univerzalnu eksploataciju žene. Ona je svedena na domaćicu i prostitutku, na radnu snagu i konzumera, na majku i reklamnu lutku, na policajca i vojnika, na kapitalistu i političara... Istovremeno, žensko telo je postalo objekt totalnog iskorišćavanja. Bukvalno svaki deo ženskog tela, od noktiju do materice, postao je sredstvo za stvaranje profita. ''Sportistkinja'' je tipičan primer kapitalističkog degenerisanja žene. Ona nastoji da putem vrednosnog (''produktivističkog'') mehanizma koji je obezvređuje kao ljudsko i uništava kao prirodno biće stekne afirmaciju i obezbedi egzistenciju. U pitanju je ne samo virilizovanje, već robotizovanje žene koja je, u vidu ''rekorderke'', postala pokretni reklamni pano kapitalističkih koncerna i sredstvo za dokazivane ''progresivnog'' karaktera kapitalizma. Pišući o ''feminističkom socijalizmu'', Markuze u ''ženskom principu'' vidi suprotnost produktivističkom principu koji je vladajući princip kapitalizma. Žena se po svojim specifičnim ljudskim osobenostima pojavljuje kao jedan od potencijalnih nosilaca emancipacije čoveka. Bez namere da se žena svede na rodnu funkciju, ''ženski princip'' može da se shvati i kao životvorni princip. Žena je antropološki pojavni oblik životvorne moći živog sveta i u tom smislu je simbolično biće. U materici se odvija proces evolucije živog sveta, što znači u njoj se događa stvaranje života. Položaj žene u društvu ukazuje na anti-egzistencijalnu prirodu kapitalizma. Kapitalistički oblik ''emancipacije žene'' postao je uništavanje žene kao rodnog bića, i samim tim uništavanje reproduktivne sposobnosti društva. Na primeru obezbeđivanja biološke reprodukcije može se videti da je društvenost (rađanje i podizanje dece kao društveno pitanje) osnovni egzistencijalni i u tom kontekstu osnovni esencijalni princip društva.

Najnoviju knjigu Ljubodraga Duci Simonovića Ustaj radniče! možete naručiti direktno od njega na i-mejl: comrade@sezampro.rs

Ljubodrag Duci Simonović je rođen je 1.1.1949. u Vrnjačkoj Banji. Odigrao je 109 utakmica za košarkašku reprezentaciju Jugoslavije. Osvojio je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Ljubljani 1970. Igrao je 7 puta za najbolju selekciju Evrope. Bio je učesnik Olimpijskih igara u Minhenu 1972. U znak protesta zbog zataškavanja doping-afere sa Portorikom napušta Igre, nakon čega je izbačen iz reprezentacije. Magistar je pravnih nauka i doktor filozofije. Objavio je knjige: ''Pobuna robota'', ''Profesionalizam ili socijalizam'', ''Olimpijska podvala 'božanskog barona' Pjera de Kubertena'', ''Sport, kapitalizam, destrukcija'', ''Filozofski aspekti modernog olimpizma'', ''Olimpizam i novi svetski poredak'', ''Novi svet je moguć'' i ''Priče iz rupe''.
  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija