Kratke beleške o društvenoj subverziji u 21. veku

Piše: Komunista


Neophodni skok od izolovane individue, do inicijacije kolektivnog prekida sa kapitalističkom društvenom reprodukcijom treba potražiti u razvoju ozbiljnih i blisko povezanih neformalnih organizacija, koje će sa svoje strane, postati čvorovi u regionalnim i globalnim mrežama.

Ciljevi:

Cilj je dezintegracija kapitalističkog društvenog organizma, ne osvajanje hegemonije nad globalnim socijalnim terenom koji je stvorila merkantilno-tehnokratska civilizacija, već slom njegove reprodukcije.

Kraj kapitalizma neće biti analogan klasičnim buržoaskim revolucijama, sve od juriša na Bastilju do trijumfa NOA 1949, onoliko koliko će to biti sa padom rimskog carstva.

Ni jedan masovni pokret neće preko noći pobedonosno prevazići globalni sistem i uvesti novi poredak, umesto toga iza kulisa će se voditi prolongirana borba protiv sve intenzivnijeg socijalnog antagonizma, krize vrednosti i ekološke katastrofe.

U tom kontekstu, cilj nije ostvariti nedostižnu odlučujuću pobedu, već u neprekidnom ratu iscrpljivanja konstituisati bazna područja i kontra moć.

Prelomna tačka biće globalni razvoj oslobođenih zona, samodovoljnih i naoružanih.
Organizacija:

Neophodni skok od izolovane individue, do inicijacije kolektivnog prekida sa kapitalističkom društvenom reprodukcijom treba potražiti u razvoju ozbiljnih i blisko povezanih neformalnih organizacija, koje će sa svoje strane, postati čvorovi u regionalnim i globalnim mrežama.

Temelj ovog procesa čini napredovanje koncepta afinitetnih grupa, od pukog proizvoljnog udruživanja, do onog koje je zasnovano na krvnim vezama u najbukvalnijem smislu tih reči.

Naša anarhistička tradicija ima mnogo istorijskih modela koje može uzeti u razmatranje s tim uvezi, od "kružoka" ruskih partizana/ki, do akcionih grupa FAI-a.

Ova vrsta organizacije će najbolje napredovati započevši od savršene integracije u svakodnevicu, uključujući i političko-vojnu, i mora u obimu svojih funkcija prevazići uobičajene formacije poput partizanskih jedinica, aktivističkih grupa, i komuna.
Taktika:

Multiplikacija socijalne baze zavisi od raspoloživosti praktičnih rešenja za praktične probleme, a raspoloživost takvih rešenja počiva na disciplini, organizacionom kapacitetu i spremnosti da naprave određene žrtve.

Intervencija u tekuće borbe, kao i agitacija protiv svakodnevnih odnosa eksploatacije i opresije trebalo bi da bude poželjnija od apstraktnog i nedelotvornog izražavanja principa, solidarnosti i teorijske prefinjenosti.

Koalicije treba formirati među eksploatisanima, a ne sa petom kolonom klasnih neprijatelja među NVO-ama, sindikatima i grupama iz "civilnog društva".

Bez nezavisne socijalne infrastrukture koja je napred skicirana, to je nemoguće, i bićemo suočeni sa izborom povlačenja u izolovanu subkulturnu scenu, ili kooptacije od strane državno orijentisane levice.

Propaganda, agitacija, osnivanje kontra institucija i militantna akcija čine organski totalitet, i ni po kom osnovu ih ne treba smatrati za suparničke tendencije, već kao harmonične elemente jedne "velike strategije".

U meri u kojoj je cilj formiranje hiljada lokalizovanih zajednica koje se međusobno preklapaju, i dezartikulacija hegemonog poretka kapitala, formacije koje su usvojile partizanske armije i urbane gerile pokreta antikolonijalnog oslobođenja, više nisu primenjive, sa druge strane, neodrživa je pozicija bez razmišljanja odbaciti pitanja moći.

Trendovi socijalnih borbi iz proteklih nekoliko godina, koje možemo posmatrati kao grčke i francuske bune, nov talas baskijskog i korzikanskog separatističkog pokreta, kao i klasni rat niskog intenziteta koji preovlađuje od Brazila do Kine, pripremaju uslove za konstituisanje globalne "socijalne gerile", koja će za svog neprijatelja imati ne samo državu, već i normalno funkcionisanje kapitalističke egzistencije u celini.
----------------------

Izvor: infoshop.org, (via http://www.signalfire.org)
Prevod: KONTRAPUNKT
  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija