Deveti dopis Predsedništvu nakon protesta PZS 14. septembra 2012. o ''Agrokombinatu'' iz Subotice

Pokret za slobodu
Matični broj organizacije: 17686097
www.pokret.net
info@pokret.net
Br. tel: 062/234.251 i 063/83.83.882
Predsedništvo Srbije,
Andrićev Venac br.1

Predmet: Pljačka "Agrokombinata" AD Subotica putem stečaja i reorganizacije


Poštovani,
Po dogovoru postignutom prilikom našeg protesta ispred Predsedništva 14. septembra, prenosimo Vam dopis о privatizacionom kolapsu preduzeća ''Agrokombinat'' AD iz Subotice, koje su sastavili dole potpisani mali akcionari ovog preduzeća.
Srdačan pozdrav,
Milenko Srećković
POKRET ZA SLOBODU

Značaj preduzeća i potcenjivanje imovine

A .D . "Agrokombinat" Subotica je poljoprivredni gigant na severu Vojvodine osnovan 1964. godine. Obrađivao je 15.000 ha zemlje i zapošljavao preko 1.000 radnika, sopstvenim sredstvima izgradio je dva silosa kapaciteta preko 30.000 tona, više farmi svinja, krava, dehidrator za proizvodnju lucerkinog brašna, selektor, sopstvenu mehanizaciju potrebnu da se obradi kompletna zemlja. Po rezultatima ostvarenim u proizvodnji takmičio se vrlo uspešno sa sličnim kombinatima u Zapadnoj Evropi .

Vrednost "Agrokombinata" Subotica u momentu uvođenja stečaja procenjena je na 16 miliona eura, što je daleko nesrazmerno mali iznos za takvo preduzeće.

Većinski vlasnici "Agrokombinata" su mali akcionari sa 58 % učešća u vlasništvu.

Akcionari "Agrokombinata" Subotica od Vlade Republike Srbije ne traže ni jedan dinar, oni ukazuju Vladi i nadležnim institucijama gde i kako su im oteli milioni eura i žele iste vratiti onome kome pripadaju.

Početak

Krajem 90 - ih godina počinje sistematsko uništavanje "Agrokombinata" Subotica. Direktor Veljković Tomislav je sebi dopuštao "propuste" zbog kojih je protiv njega posle istrage pokrenut krivični postupak koji je snagom političkih moćnika stavljen u mirovanje .

U jesen 2004. godine Privredni sud u Subotici uvodi stečaj u Agrokombinatu.

Za stečajnog sudiju imenovana je Ilona Stajić, a za stečajnog upravnika Somođi Šandor.

Veštački stečaj

Kada se sačinjavao program reorganizacije Agrokombinata 31.12.2005. godine vrednost kratkoročnih potraživanja u poslovnim knjigama Agrokombinata iznosi 2.118.941,00 eura, a zaliha na isti dan 2.857.933,00 eura. Da je neko hteo naplatiti potraživanja, prodati i naplatiti zalihe što ukupno iznosi 5 miliona eura koliko su prihvaćene obaveze, stečaja ne bi bilo.

Početkom 200 6. godine stečaj je trebao biti okončan, ali to ne želi stečajni upravnik i Upravni odbor, iako prodaju i naplaćuju imovinu Agrokombinata.

Vrednost prodate i naplaćene imovine je preko 5 miliona eura. Sa novcem dobijenim od prodaje ne vraća se kompletan iznos duga i okončava stečaj, nego se isti produžava do 31.12.2013. godine, pošto "Agrokombinat" Subotica ima još dosta imovine za prodaju.

Stečajni upravnik i Upravni odbor stavljaju imovinu Agrokombinata pod hipoteku i stvaraju nove obaveze u iznosu više miliona eura.

Nagrada

U planu reorganizacije Agrokombinata koji potpisuje Šomođi Šandor, a usvaja skupština poverilaca i sudsko veće na strani 60 stoji : "Nagrada stečajnom upravniku za uspešno uvedeni stečaj iznosi 540.256 eura i isplacuje se 75% februara 2006. godine, a 25% u toku izvršenja plana".

Novi poverioci: Agrobanka i "Viktorija group"

Najveći poverilac u slučaju "Agrokombinata" Subotica je poreska uprava Subotica. Iznos njenog potraživanja je 679.000 eura. Poreska uprava Subotica prijavljuje svoje potraživanje sa jednim danom zakašnjenja i isto ne bude prihvaćeno.

Za predsednika odbora poverilaca izabrana je "Agrobanka" A.D. filijala u Subotici iako je od ukupnog potraživanja potvrđenom na sudu od 5.123.881,70 eura njen deo svega 3,3 %. Za predsednika Upravnog odbora izabran je Kasa Jožef direktor "Agrobanke".

Interesantne su pojave u strukturi poverilaca "Agrokombinata"Subotica. U momentu uvođenja stečaja Agrokombinat ne duguje "Viktorija group" Novi Sad ni jedan dinar. "Viktorija group" otkupljuje potraživanja koja plaća u kešu, a ista će naplatiti do kraja 2013 godine i postaje većinski poverilac.

Rasprodaja i prisvajanje imovine

Početkom 200 6. godine, stečajni upravnik i Upravni odbor, donose odluku o prodaji imovine Agrokombinata:
            - Prodaju se zalihe i naplaćuju potraživanja
            - prodaje se ekonomija u Novom Žedniku
            - prodaje se farma svinja Mala Bosna
            - prodaje se OOUR "Žednik" pogon iza Starog Žednika
            - prodaje se direkcija preduzeća na adresi Verušić 58
            - prodaju se traktori, kombajni i kompletna mehanizacija
            - prodaje se silos u Novom Žedniku kapaciteta 24.000 tona
            - prodaje se farma svinja Mikićevo
            - prodaje se magacin u Starom Žedniku
            - prodaju se krmače, nerastovi i tovljenici - više hiljada komada
            - prodaju se krave i junad sa farme na Bikovu

Kao većinski poverilac "Viktorija group" odlučuje koliko će se Agrokombinatovog novca uložiti, na primer u silos u Novom Žedniku da bi kasnije isti taj silos kupila u bescenje.

Gde su rezultati poslovanja tokom stečaja


Pored prodaje pomenute imovine stečajni upravnik i Upravni odbor od momenta uvođenja stečaja 2004. godine do 2008. godine obrađuju 6.300 hektara državne zemlje i 1.350 hektara vlastite zemlje, ostvaruju odlične prinose, na ukupno 7.650 hektara zemlje ne plaćaju zakup nikome. Ostvarene dobiti na "Agrokombinatu" Subotica nema. Dobit ostvaruje i farma svinja kapaciteta 10.000 komada u turi, silos, selektor i dehidrator.

Zahtevi

 -Zahtevamo od suda za organizovani kriminal u Beogradu da utvrdi sta je učinjeno po prijavi Udruženja akcionara A.D. "Agrokombinat" Subotica opštinskom javnom tužiocu u Subotici od 22.07.2009. godine i o nalazima izvesti akcionare.
- Zahtevamo od stečajnog upravnika i Upravnog odbora da udruženju akcionara A.D. "Agrokombinat" Subotica podnesu izvesštaj o radu za 2009. i 2010. godinu.
- Zahtevamo od stečajnog upravnika i Upravnog odbora da Udruženju akcionara A.D."Agrokombinat" Subotica podnesu izveštaj zaključno sa 31.12.2010. o stanju preostalog duga poveriocima, o stanju novih zaduženja i o imovini Agrokombinata koja je stavljena pod hipoteku.
- Zahtevamo okončanje krivičnih postupaka pokrenutih protiv Veljkovića i Spasića koji su poveli Agrokombinat u stečaj.
- Zahtevamo posle sprovedene detaljne istrage od strane nadležnih institucija obustavu stečaja u "Agrokombinatu" Subotica.

Suštinski, u slučaju ”Agrokombinata” iz Subotice, kao što je pokazano u ovom dopisu, treba ispitati:

1.    Šta se događa sa krivičnim postupkom protiv direktora Agrokombinata iz perioda pre stečaja.
2.    Da li je osnovano uvodjenje stečaja s obzirom na finansijsko stanje u tom času.
3.    Ukidanje potraživanja propuštanjem roka od strane lokalne samouprave Subotice.
4.    Način formiranja upravljačke strukture u provođenju stečaja, naročito vezano za ime Jožefa Kase i Agrobanke.
5.    Pozadinu uključivanja Viktorija grupe u sastav poverilaca.
6.    Aktivnost “Viktorija grupe” tokom provođenja stečaja.
7.    Osnovanost nastavka stečaja nakon prodaje imovine iako su potraživanja pokrivena.
8.    Da li je tokom stečaja postizana realno ostvariva dobit od proizvodnje, i gde je završio novac.
9.    Neverovatno ogromnu nagradu za stečajnog upravnika.


Kontakti:
Milan J Milojević  tel : **********
Katalin Poljaković  tel : **********

Udruženje akcionara
AD ''Agrokombinat'' Subotica
Predsednik
Ivanković Josip
  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija