Studentski protesti 2009.


Haotična reforma visokog obrazovanja
U poslednja tri meseca 2009. godine održani su masovniji studentski protesti koji su se sastojali od zajedničke šetnje studenata više fakulteta Beogradskog i Umetničkog univerziteta, blokade ulica i Brankovog mosta, velike medijske pažnje, i šire podrške one javnosti koja brine o socijalnim problemima. Potpisivanjem Bolonjske deklaracije 2003. godine od strane Srbije i njenim implementiranjem 2005. godine, uz uvođenje školarina koje svake godine postaju sve veće, započeta je reforma visokog školstva koja je haotična i neizvesna i koja je od 2005. svake godine prouzrokovala različite oblike studentskog protesta (od štrajka glađu, preko blokade fakulteta i rektorata, pa do protestnih šetnji). Neki zahtevi su u decembru, nakon poslednjeg protesta,  usvojeni, ali je stvarno rešavanje problema koji dovode do protesta opet odloženo na neodređeni period.
Bolonjska reforma u Srbiji je, uopšteno govoreći, od fakulteta do fakulteta sprovedena na dva načina: ili je gradivo do te mere skraćeno (kako bi se skratilo vreme studiranja i povećala prolaznost u narednu godinu studija) da je znatno opao kvalitet nastave i usvojenog znanja, ili su obrazovni programi koje student treba da usvoji ostali do te mere nereformisani da ih je nemoguće savladati u propisanom  roku od godinu dana.

Bolonjska deklaracija

Bolonjska deklaracija, potpisana u Bolonji 19. juna 1999. od strane ministara prosvete 29 zemalja Evrope (1), trebalo je da dovede do uniformnog sistema studiranja kako bi se omogućila i podstakla veća mobilnost studenata, prelaženje sa jednog na drugi fakultet, odnosno iz jedne zemlje u drugu. Da bi se to omogućilo uvedeno je kvantitativno vrednovanje truda koji student ulaže da bi savladao studijski program. Takav sistem nazvan je Evropski sistem prenosa bodova (ESPB) koji podrazumeva da svaka aktivnost (pohađanje predavanja, vežbi, pisanje seminarskog ili diplomskog rada, polaganje kolokvijuma ili ispita) treba da studentu donese određeni broj bodova koji se studentu dodeljuju tek pošto položi ispit. ESPB sistem omogućava studentu da na prostoru Evrope promeni zemlju u kojoj studira jer mu je omogućeno da sa sobom prenosi bodove koje je stekao na različitim fakultetima. Procesom akreditacije fakulteta i studijskih programa potvrđuje se njihov kvalitet čime im je omogućeno da postanu deo ovog jedinstvenog evropskog prostora visokog obrazovanja.

U novom sistemu predviđeno je da određeni broj studenata bude finansiran iz budžeta a određeni broj studenata da sam finansira svoje studiranje plaćanjem školarine. Da bi student zadržao svoj status budžetskog studenta mora da u toku godine prikupi 60 ESPB bodova a ukoliko to ne uradi narednu godinu može da upiše jedino ukoliko sam finansira svoje studiranje. Ukoliko samofinansirajući student tokom jedne studijske godine sakupi 60 ESPB bodova narednu godinu bi mogao da studira bez plaćanja školarine ukoliko postoje slobodna mesta u okviru broja studenata koje finansira država.

Bolonjska reforma u Srbiji je, uopšteno govoreći, od fakulteta do fakulteta sprovedena na dva načina: ili je gradivo do te mere skraćeno (kako bi se skratilo vreme studiranja i povećala prolaznost u narednu godinu studija) da je znatno opao kvalitet nastave i usvojenog znanja (kao što je slučaj na primer na Arhitektonskom), ili su obrazovni programi koje student treba da usvoji ostali do te mere nereformisani da ih je nemoguće savladati u propisanom roku od godinu dana.

Kako je na mnogim fakultetima prolaznost studenata bila veoma niska usled nereformisanog gradiva (2), školske 2006/2007. odlukom Univerziteta je minimum za zadržavanje budžetskog statusa smanjen na 37 ESPB bodova. A nakon prošlogodišnjih protesta, skupštinskim izmenama odlučeno je da se minimalan broj ESPB bodova potreban za upis naredne godine postepeno povećava, pa je tako 2007/08. bilo je potrebno najmanje 42 ESPB bodova, ove 2008/09. najmanje 48 ESPB bodova, dok će 2010. biti potrebno najmanje 54 ESPB bodova a tek 2012. uslov za upis će biti skupljenih 60 bodova.

Na ovaj način, umesto da se reši suština problema tako što bi se reformisalo gradivo koje svojim obimom prouzrokuje malu prolaznost, samo je nađena mogućnost da se na neki period odloži rešavanje pitanja da li je opterećenje studenata adekvatno izmereno.

I dalje je misterija kakva je sadašnja prolaznost studenata s obzirom da neki fakulteti ne žele da obelodane procenat studenata koji uspe da upiše narednu godinu. Upravo je ta loša prolaznost studenata nešto što pokazuje svu proizvoljnost bodovanja predmeta. Umesto da se predmeti boduju, kako je preporučeno, prema vremenu potrebnom da se oni savladaju, za šta su od strane međunarodnih institucija propisana detaljna uputstva, i da su profesori u stanju da svu literaturu koju preporuče tokom školske godine pokriju predavanjima, kako bi omogućili da većina studenata položi ispit, i da se dovede u red proizvoljno i loše sprovedena reforma, u javnosti se i dalje plasiraju diskvalifikacije o ’’lošim i lenjim studentima koji ništa ne uče’’.

Osim toga, zakonom iz 2005. godine država je propisala da se broj budžetskih studenata u narednoj godini može povećati za samo 20%, usled čega određen broj studenata neće moći da pređe na budžet iako su ispunili uslov za to.

Razlozi protesta

Ukratko, studentski protesti nastaju usled haotične reforme obrazovanja u kojoj se ogleda nezainteresovanost Ministarstva prosvete, univerziteta i pojedinačnih fakulteta, da se obrazovni program reformiše i prilagodi novom sistemu studiranja i ocenjivanja. Kako je pronalaženje doslednog oblika reforme još uvek u toku, početne generacije studenata koje studiraju po bolonjskom sistemu našle su se u ulozi zamorčića na kojima se direktno proveravaju sve mogućnosti da se reforma sprovede a da se ne promeni ništa osim da se redukuje državno izdvajanje za visoko obrazovanje, da se redukuje broj budžetskih studenata, a sav teret finansiranja svali na porodice studenata. Tako da država istovremeno uvodi „evropejske i modernizatorske“ reforme u školstvo koje sprovodi tako što redukuje svoje finansije baš na njemu.

Slučaj Univerziteta umetnosti

U oktobru je tokom upisa studenata došlo do izvesnih nepravilnosti na Fakultetu likovnih i Fakultetu primenjenih umetnosti.

Naime, problem na Fakultetu primenjenih umetnosti nastao je kada su studenti nakon upisa u treću godinu videli da im je administracija u indeksima korektorom obrisala status budžeta i upisala status samofinansirajućih studenata, iako su svi ovi studenti ispunili propisane uslove za prelazak u narednu godinu. Menjanje statusa finansiranja podrazumeva vraćanje studentskih kredita (minimalno 40.000 din. po studentu) i gubljenje prava na stipendije i studentske domove. Objašnjenje administracije i dekana bilo je da ovi studenti pravno ni prošle godine nisu bili budžetski studenti, da im je dekan plaćao školarinu, a da su status budžeta imali nelegalno jer ministarstvo prosvete nije proveravalo administraciju, što ove godine nije bio slučaj. Revoltirani malverzacijom, studenti se odlučuju da blokiraju nastavu na svom fakultetu. Fakultet je bio blokiran dve nedelje pre nego što su se udružili sa studentima likovnih umetnosti.

Problem na Fakultetu likovnih umetnosti nastao je u trenutku kada je trebalo upisati prvu godinu master studenata. Iako već rangirani, oni nisu mogli dobiti indekse jer se ministarstvo prosvete nije izjašnjavalo koliko će master studenata finansirati. Fakultet ne može da počne sa upisom dok najpre ministarstvo ne propiše broj koji će biti finansiran od strane države i izda zvaničnu dozvolu da se počne sa upisom. Dekan i administracija FLU su od maja slali dopise ministarstvu da im se odobri upis studenata na master studije. Nisu dobili nikakav odgovor. Nerešen status studenata i ignorisanje ovog problema od strane Ministarstva oteglo se do kraja oktobra. Ovi studenti bez statusa studenata nisu mogli dobiti ni status nezaposlenih, tako da su izgubili pravo na zdravstveno osiguranje, porodične penzije, mogućnost odlaganja služenja vojnog roka, studentske domove i stipendije. Krajem oktobra u Studentskom glasniku izlazi broj dobijenih kvota na FLU: 0. Dekanat od Ministarstva prosvete dobija usmenu informaciju da je došlo do „administrativne greške“.

10. novembra studenti FPU i FLU blokiraju Rektorat Univerziteta umetnosti. Rektorat su držali blokiranim nedelju i po dana, nakon čega su protest nastavili ispred Ministarstva prosvete. U međuvremenu održano je nekoliko sastanaka sa studentskim predstavnicima, rektorkom i različitim predstavnicima iz ministarstva na kojima se nije došlo do rešenja.

Nakon tri ulična protesta, zajedno sa studentima Beogradskog Univerziteta, i jednog sastanka sa ministrom prosvete, do konačnog rešenja za studente FLU došlo se tek sredinom decembra (nakon dva i po meseca probijanja roka za upisivanje studenata i izgubljenih rokova za konkurisanje za stipendije i domove). To rešenje je privremeno i polovično i tiče se samo rešavanja problema ove generacije studenata. Da li će i sledeće godine doći do protesta kada većina univerziteta u Srbiji treba da počne sa upisom prve godine Master studija?

Redakcija lista Pokret 

 

(Autor 1, 3, i 4. fotografije je: Bogdan Vojinović; Autor 2. fotografije je: Nikola Krstić)

    - - - - - - - - - - - - - - - -

    1) Zemlje potpisnice Bolonjske deklaracije od 1999. su: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Holandija, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska i Velika Britanija; od 2001: Hrvatska, Kipar, Lihtenštajn, Turska; od 2003: Albanija, Andora, Bosna i Hercegovina, Rusija, Srbija, Makedonija i Vatikan; od 2005: Jermenija, Azerbejdžan, Gruzija, Moldavija i Ukrajina; od 2007: Crna Gora.

    2) U januaru 2007. prolaznost na ispitima je iznosila 14%, prema zvaničnoj statistici.

    - - - - - - - - - - - - - - - -

    Povezane strane:

    Podrška studentskom protestu - saopštenje za javnost Pokreta za slobodu i Koordinacionog odbora radničkih protesta, 24. novembar 2009.

    Univerzitet u eri tržišta, Glas studenata, oktobar 2008.

 


  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija