Socijalna ekologija i razvoj zajednice

Danijel Šodorkof

Kao što su imperijalne kulture prošlih vremena bile više model dominacije nego izvorni oblik socijalizacije, tako je dominantna kultura našeg doba samo sistem kontrole pomoću eksploatacije i manipulacije. Oblici koje ta eksploatacija i manipulacija uzimaju, bili su uspešni u razaranju zajednice, ali nisu mogli da je zamene. Ostavili su vakuum, prazan prostor kojim odjekuju neurotični individualizam zapadnih društava i kolektivno beznađe istočnih. To je taj vakuum, često pun nesvesne žudnje za ponovnim povezivanjem, koju sam proizvodi, vakuum koji razvoj zajednice mora da ispuni.
Socijalna ekologija, kako ju je razvio Marej Bukčin, predstavlja jedan sveobuhvatni teorijski okvir za analizu krize modernosti. Ona je možda prvi takav sveobuhvatni pristup posle Marksa, i predlaže rekonstruktivnu praksu koja obećava temeljan preobražaj ljudskog odnosa prema prirodi i drugim ljudima. Vrhunsko obećanje socijalne ekologije jeste ponovno uspostavljanje harmonije između kulture i prirode. Vitalni činilac tako duboke transformacije leži u povezivanju socijalne ekologije sa razvojem zajednice.

Tradicionalni pristupi razvoju zajednice

Društveni razvoj ili razvoj zajednice je često zloupotrebljavan koncept. Možda je najbolji način da se njegovo definisanje započne u tome što će se najpre reći šta on nije. U značenju u kom ja koristim taj termin, razvoj zajednice nije isporučivanje usluga profesionalaca stanovništvu kojem su one potrebne. To je tradicionalni model koji su decenijama zastupale profesionalne agencije za razvoj. To je model ’’rata protiv siromaštva’’, koji na zajednice gleda kao na bojna polja na kojima se moraju iskorišćavati ’’strateški resursi”. On poziva na birokratsku intervenciju masovnih razmera da bi se unapredili obrazovanje, zdravstvena zaštita, stanovanje, ishrana, ekonomske prilike i drugi aspekti društvenog života. Nepotrebno je reći da svi ovi ciljevi moraju biti inkorporirani u svaki značajniji pristup društvenom razvoju. Problem je u metodologiji, u procesu kojim se se ovi plemeniti ciljevi ostvaruju.

Ka holističkom pristupu

Istinski razvoj društvene zajednice ne može počivati na temeljima spoljašnjih servisa za isporuku. Takav pristup neizbežno podstiče zavisnost od spoljašnjih ’’eksperata” i ’’resursa”. Ova zavisnost osujećuje stvaranje autohtonog vođstva, šireg učestvovanja i oslanjanja lokalne zajednice na sopstvene snage. U krajnjoj liniji, to se često izvrgava u oblik društvene kontrole, povećavajući potčinjenost dominantnoj kulturi, podstičući dalju homogenizaciju zajednica, i pojačavajući centralizaciju vlasti i vođenje politike od strane ljudi izvan same zajednice. Ovaj pristup vodi razvlašćivanju zajednica i građana, a ne njihovom razvoju.
Razvoj zajednice ne možemo shvatiti ni na način na koji ga je predstavila Reganova administracija. To shvatanje je reakcionarno do srži, a nedostaju mu čak i one dobre namere koje nosi pristup ’’rata protiv siromaštva’’. Oni predlažu politiku ukorenjenu u investiranju privatnog sektora i efektu ’’kapanja bogatstva”, što može dovesti samo do eksploatacije, dominacije, i dezintegracije zajednice. I ovde je, takođe, fokus na apsorbovanju zajednica u glavne tokove dominantne kulture.
Ključ ove strategije je u tome da nudi podsticaje privatnim preduzećima da ’’razvijaju” zajednicu, to jest da subvencionira njeno potčinjavanje. Predlažu se domaće ’’zone preduzetništva” koje će preslikavati dominaciju korporativnog investiranja nad nacijama Trećeg sveta. Namera je da se ponudi paket poreskih ustupaka, sniženih standarda zdravstva i osiguranja, kao i eliminacija mera protiv zagađivanja okoline i garantovane minimalne nadnice, sa ciljem da se privatno preduzetništvo namami da investira u ekonomski zapostavljene zajednice.
Ovde je definicija razvoja zajednice - ekonomska. Zasnovana je na pretpostavci da će biznis doneti zapošljavanje, da zaposlenost znači prihode, a da povećanje prihoda predstavlja razvoj zajednice. No stvarnost je u tome da, iako takav pristup možda može dovesti do toga da pojedini članovi zajednice imaju veće prihode, to se postiže po cenu kulturne tradicije, kohezije zajednice, i zdrave životne sredine, kao i gubitka kontrole zajednice nad sopstvenim važnim resursima.
Mnogo benigniji oblik razvijanja privatnog sektora bio je isproban ranih 1970-ih pod oznakom "Crni Kapitalizam". Tu su napori bili usmereni prema individualnim preduzetnicima iz same zajednice, kojima se pružala pomoć da pokrenu i učvrste sopstvene male biznise. I ovde su u osnovi ležala slična očekivanja prosperiteta - da će sa stolova obogaćenih pojedinaca početi da kaplje i u zajednicu. Stvarnost crnog kapitalizma jeste da je većina tih preduzeća propala, budući da nisu mogla da izdrže konkurenciju korporacija koje su raspolagale neuporedivo boljom opremom i boljom organizacijom, a onih nekoliko koja su ipak uspela, donela su prosperitet samo svojim vlasnicima i šačici njihovih zaposlenih. Rezultat je povećana socijalna raslojenost unutar zajednice, koja je trebalo da se razvija.
Još jedan tradicionalni pristup razvoju zajednice, ’’urbanistička obnova” kroz gradsko planiranje, imala je iste neslavne rezultate. Neuspeh ambicioznih planova rehabilitacije širokih područja, dobro je dokumentovan. Da, planeri su uporno nametali nove prostorne odnose naseljima, očekujući da će njihovi nacrti stvoriti zajednicu. I dok arhitektura i planiranje mogu da pomognu učvršćivanju određenih društvenih odnosa, razvoj zajednice nije stvar dizajna. Grandiozni planovi urbanističke obnove bili su odraz tehnokratskog mentaliteta kojim je prožeta naša civilizacija, verovanja u brze intervencije tehnike. Tokom istorije, ljudi su shvatili da dizajn mora da se uklopi u društveni život zajednice da bi poboljšao kvalitet života. Postoji tradicija koja priznaje holističku prirodu dizajna zajednice, ali nju uveliko ignorišu tehnokrati koji zastupaju profesionalno planiranje.
Tendencija našeg društva da traži tehničke intervencije, tehnološka rešenja za ono što su u suštini društveni problemi, jaka je i zahvatila je i razvojne napore zajednice. Uvođenje ’’alternativnih tehnologija” u šeme razvoja zajednica 1970-ih, predstavlja slučaj o kome je ovde reč. Alternativna tehnologija dobila je centralnu ulogu u mnogim pilot-projektima razvoja zajednica za vreme Karterove administracije. Ali je model uvođenja, u suviše velikom broju slučajeva, bio ekspertsko postavljanje tehničkih sistema bez značajnijeg učešća zajednice. Kao rezultat, izvesna geto-naselja su sada zakrčena zarđalim solarnim kolektorima, vetrenjačama koje ne rade, i grafitima prekrivenim staklenim baštama. ’’Tehnološko rešenje” razvoja lokalne zajednice nije nikakvo rešenje.
Uz institucionalizovane pristupe opisane tokom prethodne dve decenije, postojalo je i mnoštvo napora autohtonog razvoja zajednica, od kojih su neki doživeli više uspeha. Ovi napori su uveliko bili usredsređeni na pitanja učestvovanja zajednice i kontrolu lokalnih institucija, kao što su školski odbori, odbori za planiranje i urbanizam, i na specifične programe stanovanja i obuke za zapošljavanje. Mnoga njihova nastojanja i pristupi promenama podudaraju se sa onima iz socijalne ekologije.
Istinski razvoj zajednice, iz perspektive socijalne ekologije, mora biti holistički proces koji integriše sve aspekte života zajednice. Socijalna, politička, ekonomska, umetnička, etička i duhovna dimenzija - moraju biti sagledane kao delovi celine. One moraju sadejstvovati jedna sa drugom i podupirati jedna drugu. Zbog toga, razvojni proces mora da proistekne iz samosvesnog razumevanja njihovih međusobnih odnosa.
Dominantna kultura ima fragmentiran i izolovan društveni život u udaljenim područjima iskustva. Ponovno otkrivanje organskih veza između ovih područja, polazna je tačka razvojnog procesa. Kada su one jednom prepoznate, moguće je kreirati holističke pristupe razvoju, koji će integrisati sve elemente zajednice u povezujuću dinamiku kulturnih promena. Ovde, socijalna ekologija izvlači važan princip iz oboje, iz prirode i iz ’’primitivnog društva”: integrativni karakter života, kako u prirodnim ekosistemima, tako i u organskim zajednicama.
Svakodnevni život zajednice treba da bude pažljivo analiziran. Koji odnosi funkcionišu, a koji su nefunkcionalni? Postoji li tradicija uzajamnosti i kooperacije koja može da pomogne zajednici da ostvari svoje ciljeve, ili se moraju stvoriti novi oblici? Kako se primarne neposredne veze, koje su karakterisale predbirokratska društva, mogu obnoviti u kontekstu savremene zajednice?
Postoji li tu neka politička sfera koja bi se mogla proširiti i/ili transformisati tako da da više moći zajednici? Gradski skupovi, okružna udruženja, skupštine mesnih zajednica za planiranje, i narodni referendumi - jesu sredstva koja bi se mogla revitalizirati kroz proces razvoja zajednice. Kako se postojeće strukture vlasti odnose prema procesu razvoja zajednice? Ponovno preuzimanje politike od strane zajednice i stvaranje aktivnog građanstva su, iz perspektive socijalne ekologije, elementi od suštinskog značaja za razvoj zajednice.
Kako umetnost može biti od pomoći u zajednici? Poezija, muzika, murali zajednice, ritualna drama i literatura mogu pomoći stvaranju jedinstvenog identiteta i povećati senzibilnost zajednice, ako su potpuno integrisani u razvojni proces.
Duhovni element zajednice je isto tako važan za razvojnu matricu. Odakle zajednica izvodi svoje vrednosti, svoju etiku, i principe koji usmeravaju razvoj? Kakva je njena kosmologija? Kako ona dobija inspiraciju potrebnu da istraje u dugom, teškom procesu kulturne rekonstrukcije?
Društvena stvarnost, uključujući i porodičnu strukturu, ulogu žena, društvene mreže kao što su klubovi, družine, i klike, takođe moraju biti istraženi. Ovi odnosi leže u osnovi mnogih formalnih elemenata zajednice i otvaraju najčistiji prilaz primarnim vezama koje treba da budu obnovljene.
Integracija veza među članovima, kulturne tradicije, mitova, folklora, duhovnih verovanja, kosmologije, ritualnih formi, političkih udruženja, tehničkih veština i znanja zajednice – od suštinske je važnosti. Svi ovi elementi moraju biti udruženi da bi se obezbedila osnova razvoja. Ovi nadekonomski faktori su kritične komponente, skoro uvek ignorisane u tradicionalnim pristupima razvoju. Ali briga socijalne ekologije jeste razvoj zajednice, a ne ekonomije. Ekonomski razvoj, koji nije ukorenjen u sveobuhvatnom razumevanju zajednice, može vrlo lako imati dezintegrativni efekat.
Međutim, privreda zajednice, a ja ovde koristim taj termin u širem smislu, kao i njeni produkcioni odnosi, jesu vitalno važni aspekti projekta. Ko poseduje i kontroliše proizvodne resurse zajednice? Šta ona može da uradi da bi razvila svoju materijalnu bazu, posebno u ključnim oblastima proizvodnje hrane i energije? Kako se tehnologija može koristiti u tom procesu? Postoje li funkcionalni ili zapušteni kooperativni oblici ekonomije ili tradicije koji bi mogli biti stavljeni u praktičnu upotrebu? Zadruge za hranu, zadruge proizvođača, zadružno upravljanje zemljištem, zajednička zemlja, kreditne zadruge - daju mogućnosti u ovoj oblasti.
Tragajući za modelima ekološke društvene organizacije, socijalna ekologija prihvata da moramo svesno razmotriti istoriju da bismo shvatili sopstveni potencijal. Na primer, predlaže se da odvojimo slobodarske principe primitivnih društava od njihovog sujeverja, ksenofobije, i neznanja. Ljudski razvoj i kulturna evolucija nisu linearni procesi. Još uvek u sebi nosimo potencijale koherentne zajednice. Naivno je pretpostaviti da je sve bilo dobro u primitivnom svetu. Primitivnost, međutim, kao komparativni model, dopušta nam da razumemo sve ono što je civilizacija izgubila, i da je kooperativni potencijal ljudske vrste mnogo veći nego što bi civilizacija želela da verujemo.
I oblik i senzibilitet zajednice, oblikovani su prirodnom sredinom kao što i sami pomažu njenom oblikovanju. Ovo je u podjednakoj meri tačno za plemenske zajednice, gradove Mesopotamije i Mezoamerike, grčke polis-e, renesansne evropske gradove i moderne metropole. U slučaju moderne metropole, međutim, istinski sadržaj odnosa zaklonjen je posredujućim delovanjem moderne tehnologije i naporima da se ’’gospodari” svetom prirode. Osećaj širine i organska vezanost za određenu prirodnu sredinu bili su središte izvornog senzibiliteta koji je oblikovao život zajednice milenijumima, senzibiliteta koji je počeo da se ruši tek u sasvim nedavnoj prošlosti.
Time se ne želi poreći postojanje imperijalnih kultura u prošlosti, već se priznaje da su one postojale kao model dominacije, sistem ugnjetavanja odozgo koji je cedio poreze iz lokalne zajednice. Ove lokalne zajednice su nastavljale da pružaju koherentan okvir društvenom životu svojih stanovnika, osećanje pripadanja i podrške, koje je ležalo skriveno ispod glazure imperije.
Slom lokalne zajednice i totalno potčinjavanje kulturi dominacije jesu ono po čemu je naše vreme jedinstveno. Prema tome, primarni zadatak u procesu razvoja zajednice jeste oživljavanje lokalne zajednice, a ključni deo tog zadatka jeste identifikacija međuljudskih veza i ponovno uspostavljanje osećaja za mesto, bilo da je reč o ruralnom seocetu, malom gradu ili urbanom naselju.
 Stvaranje senzibiliteta zajednice — samoidentifikacija ljudi sa mestom, osećaj zajedništva, saradnje, zajedničke istorije i sudbine — teško se postiže, posebno u društvenom miljeu koji naglašava individualizam, konkurenciju, mobilnost i pluralizam. Negovanje vrednosti kao što je individualnost ukorenjena u zajednici, saradnja, identifikacija sa mestom, i kulturni identitet, jesu protivteža potiskivanju od strane dominantne kulture. Baš kao što su imperijalne kulture prošlih vremena bile više model dominacije nego izvorni oblik socijalizacije, tako je dominantna kultura našeg doba samo sistem kontrole pomoću eksploatacije i manipulacije. Oblici koje ta eksploatacija i manipulacija uzimaju, bili su uspešni u razaranju zajednice, ali nisu mogli da je zamene. Ostavili su vakuum, prazan prostor kojim odjekuju neurotični individualizam zapadnih društava i kolektivno beznađe istočnih. To je taj vakuum, često pun nesvesne žudnje za ponovnim povezivanjem, koju sam proizvodi, vakuum koji razvoj zajednice mora da ispuni.
Socijalna ekologija ne predlaže nekakvo apstraktno idealno društvo, već jedan evolutivni proces razvoja koji nikada neće biti u potpunosti dovršen. Jer, čim se približimo idealu, ideal se promeni. Bavljenje stvarnošću sa voljom da se ona promeni, otvara novi svet mogućnosti. To je najdublja tradicija utopijskog mišljenja, nastavak one tradicije utopijskih socijalista iz 19 veka, kao što su bili Oven (Owen) i Furije (Fourier). Iako su njihovi planovi sadržali i neke elemente fantazije, njihova je briga bila kako da izgrade sredinu koja zajednicu čini moćnijom, uz intergrisanje poljoprivrede, industrije, socijalnog diskursa, poezije, duha, pa čak, u Furijeovom slučaju, i emocionalne raznovrsnosti. Tradicija je našla još eksplicitniji izraz u radu ruskog anarhiste Petra Kropotkina. Ovoj tradiciji socijalna ekologija dodaje svesno ekološku perspektivu.
Utopijski elemenat u procesu razvoja zajednice ne treba pogrešno protumačiti. Socijalna ekologija shvata ograničenja utopije kao plana, tendenciju povlačenja pred problemima stvarnosti u maglovitu zemlju u oblacima i njen apstraktni ’’nacrt”. Ali, ona isto tako prepoznaje i moć utopije kao inspiracije i orijentacione tačke u procesu menjanja sveta iz dana u dan. Upravo je utopijski proces - holistički, participativan i integrativan - taj koji mora da uobliči praksu razvoja zajednice.
Ovaj utopijski pogled oslanja se na samosvest zajednice, na njenu sposobnost da svesno planira svoju budućnost i ostvaruje te planove. Ta ’’ovlašćenost”, osećanje moći - može se pojaviti jedino kroz stvaranje pravih foruma za planiranje i utvrđivanje politike, foruma koji su decentralizovani, participativni i demokratski. Zajednice moraju povratiti u svoje ruke javnu sferu, koja je postala birokratizovana i profesionalizovana. Moguće je da će stare forme biti upotrebljive ili da će biti potrebno da se stvore nove forme, ali bez inicijative aktivnog građanstva ni jedna forma neće poslužiti kao sredstvo samoosvešćivanja zajednice. Samosvest mora biti ukorenjena u punom učestvovanju građana u odlučivanju, u reintegraciji politike u svakodnevni život zajednice.
Socijalna ekologija isto tako proklamuje ideal lokalnog oslanjanja na sopstvene snage i zavisnost od autohtonih resursa i talenata, u najvećoj mogućoj meri. To, međutim, ne znači ’’samodovoljnost”, stanje u kojem nijedna zajednica nije postojala još od Neolita. Oslanjanje na sopstvene snage prepoznaje i ohrabruje međuzavisnost zajednica, ali naglašava jedan etos ekološke održivosti u oblastima proizvodnje i potrošnje, decentralizaciju političke sfere, i zdravo poštovanje raznovrsnosti.
Mora se obrazovati konfederacija koja će pomagati koordinaciju zadružnih aktivnosti između zajednica oslonjenih na sopstvene snage, administrirati te funkcije međuzavisnosti koje su prihvaćene, i raditi na uravnotežavanju resursa među zajednicama. Socijalna ekologija predlaže da takve konfederacije mogu da obrazuju ’’zajednicu zajednica”, komonvelt koji može obuhvatati lokalni, regionalni i kontinentalni nivo, i šire, da bi tako ostvarile vrhunsko jedinstvo u različitosti. U sopstvenim ciljevima, socijalna ekologija ponavlja svrhu same prirodne evolucije: kretanje prema uvek sve većoj kompleksnosti međuzavisnih mreža života.
Alati i tehnike potrebni za razvoj zajednica kao jedinstvenih kulturalnih entiteta, zasnovanih na konceptu ekološke održivosti i lokalnog oslanjanja na sopstvene snage, već su dostupni. Decentralizovane tehnologije za proizvodnju električne energije po meri lokalne zajednice mogu pomoći ostvarivanju ove vrste holističkog razvoja zajednice kakav predviđa socijalna ekologija. Solarna energija, energija koju proizvode vetrenjače, mini hidrocentrale - sve to nudi mogućnosti za obnovljive i čiste izvore energije. Tehnike proizvodnje hrane kao što je francusko intenzivno gajenje voća i povrća, hidroponici, tehnologija bioloških skloništa (bioshelter technology), akvakultura i permakultura - mogu obezbediti zajednici dobar deo godišnjih potreba za hranom. Sve ove tehnike su dokazane, a mnoge su komercijalno dostupne. Imajući u vidu humano odmerenu veličinu zajednice, integracija poljoprivrede i industrije, koja se zasniva na alternativnim tehnologijama i naprednim, ekološki pouzdanim tehnikama proizvodnje hrane, može obezbediti održivu materijalnu bazu zajednici oslonjenoj na sopstvene snage.
Jedna od mera održivosti i oslanjanja na sopstvene snage leži u odnosu između grada i sela. Tamo gde je grad postao potpuno otuđen od sela kao u savremenom urbanom društvu, postoji nezdrav odnos. S jedne strane, grad dominira selom, crpeći iz njega resurse za sopstvenu potrebu; a sa druge strane, grad se silno oslanja na selo, parazitski zahtevajući energetski subvencionirane oblike hortikulture i transporta za sopstvenu egzistenciju.
Etos dominantne kulture usvojio je specijalizaciju funkcija koja je isključila proizvodnju hrane iz većine zajednica. Industrijalizacija poljoprivrede stvorila je opasan centralizovani pristup proizvodnji hrane, u kome su populacioni centri u održavanju svakodnevnog života zavisni od hiljadama milja udaljenih proizvođača hrane. Ovakvo stanje je visoko osetljivo na mnoštvo kriza kao što su parazitima ugrožena žetva, nestašica energije i poremećaji u transportu. Ako se bilo koji od ovih poremećaja pojavi, uslediće katastrofa. Ovakav oblik proizvodnje hrane takođe ima razorne ekološke učinke kao što su degradacija zemljišta, gubitak genetske raznovrsnosti, podložnost masivnim napadima gljivica i insekata.
U istoriji, zdrave zajednice su ostvarivale ravnotežu između sela i grada. Grčki polis Atinu, na primer, sačinjavali su centralni grad i poljoprivredna oblast oko njega. Srednjevekovna komuna je integrisala vrtove unutar svojih zidina. Čak i u naše doba, postojali su uravnoteženiji odnosi između sela i grada. Grad Njujork, do 1950-ih, dobijao je većinu svoje hrane sa Long Ajlenda i iz Nju Džerzija. Postojale su mlečne farme na Stejten Ajlendu i farme pilića u Bruklinu. Danas, regionalna poljoprivreda je uništena.
Odnosi između grada i sela imaju i druge, nematerijalne aspekte. Prevladavajuće ruralne vrednosti koherentne zajednice zamenjene su, uglavnom, anonimnošću (anomie) i otuđenjem, kao karakteristikama grada. Propadanje zajednice proističe iz ove osnovne promene vrednosnog sistema. Seosko-gradski kontinuum Roberta Redfilda, kontrast koji Maks Veber pravi između zajednice (Gemeinschaft) i društva (Gesellschaft), kao i rascep između grada i sela koji je zapazio Marks, sve su to paradigme koje izražavaju društvenu podelu koja se reflektuje i u naše vreme kroz gotovo totalno otuđivanje zajednice od njene prirodne baze.
Razvijanje zdrave zajednice zahteva ponovno uspostavljanje ravnoteže između grada i sela, ponovno uvođenje organskog sveta u uglavnom sintetičku sredinu grada. Jedna takva akcija u početku može biti ukorenjena u čisto materijalnom području, kao na primer u uvođenju, kroz inicijative zajednice, zelenih prostora, okružnih vrtova, parkova hrane, permakultura (samoodrživih poljoprivrednih sistema), itd. Ovo preobražavanje fizičke okoline i korišćenje veština uzgajanja biljaka i gajenja životinja, potrebnih da bi se transformisalo fizičko okruženje, doprineće razvoju novog osećanja zajedništva, koje će se odnositi prema ovim veštinama kao prema socijalnim vrednostima.

Holistički pristup u praksi
U ovoj tački razmatranja, konkretan primer razvoja zajednice treba da pomogne da ilustrujemo socijalnu ekologiju u praksi. Loisaida je portorikanski deo njujorškog Donjeg Ist Sajda, gde su stanovnici pokušali da ostvare elemente ovog pristupa sredinom 1970-ih. Mnogo se može naučiti iz tog iskustva. Dozvolite mi da opišem način na koji je, kroz razvojni proces, jedan od problema zajednice pretvoren u njen resurs.
U Loisaidi postoji preko stotinu slobodnih placeva. Oni su bili deponije zasute gomilama šljunka, hranilišta za pacove i ’’cenzurisane” bube, rugla za oko i pretnja za zdravlje. Ovi placevi su često služili kao opasna ’’igrališta” za decu iz susedstva, bili su prava pošast za zajednicu. Sagledani iz perspektive socijalne ekologije, međutim, ovi placevi su predstavljali dragocene resurse zajednice: otvoren prostor. U okruženju od betona i propalih stambenih zgrada za izdavanje sirotinji, ovi placevi, značajan procenat zemljišta u naselju, nudili su vredan prostor za rekreaciju, obrazovanje, privredni razvoj i kulturne aktivnosti zajednice.
Lokalni aktivisti prepoznali su ovaj potencijal i započeli samosvojan razvojni proces, organizujući stanovnike da očiste placeve i stave ih u konstruktivnu upotrebu. Većina placeva pripadala je gradu Njujorku, koji nije činio ništa da ih dovede u red. Ljudi iz Loisaide udružili su kritičku analizu svog problema sa direktnom akcijom. Uputili su protest gradu, a sami su očistili placeve i počeli da ih koriste.
Neke su pretvorili u "džepne (vest-pocket) parkove", koncept koji je uveo Robert Nikols, opremivši ih klupama i posadivši zelenilo. Drugi su pretvoreni u igrališta, a reciklirani materijali iskorišćeni su za njihovo opremanje. Ljuljaške su napravljene od odbačenih cevi i starih automobilskih guma, a vežbaonice "Jungle-Gyms" podignute od recikliranih greda. Ostali placevi pretvoreni su u bašte zajednice, koje su postale glavno mesto međugeneracijskog povezivanja. Jedan od placeva pretvoren je u kulturni centar pod otvorenim nebom, La Plaza Cultural, gde su pesnici, pozorišne trupe i lokalni muzičari davali svoje predstave. Nekoliko placeva prisvojile su lokalne škole i koristile ih kao centre za učenje, gde su mladi sticali prva znanja iz agrikulture i ekologije. Preobražaj ovih placeva pomogao je ponovnom uvođenju sveta prirode u ovu geto-zajednicu.
To su bile jednostavne akcije, ali su njihovi rezultati bili dubinski. Najpre su placeve menjali ljudi koji su se ponašali u skladu sa svojom potrebom da rekonstruišu sopstveno životno okruženje. Radili su bez zvanične saglasnosti grada; u nekim slučajevima, u stvari, oni su radili boreći se sa protivljenjem grada. Ova direktna akcija bila je prvi korak ka unapređenju zajednice.
Inicijativa je došla iz same zajednice, od autohtonog vođstva koje je analiziralo problem i tragalo za utopijskim (tj. rekonstruktivnim) rešenjem. Nisu tražili rešenje od grada; stvorili su sopstveno. Oni su se borili sa gradom za materijalnu bazu svoje zajednice, zemljište, a u većini slučajeva uspeli su čak i da se izbore za legalni zakup placeva uz simbolične novčane naknade, ili puno pravo poseda. Stvoreno je nekoliko fondova za upravljanje zemljom da bi ove placeve zauvek sklonili sa tržišta nekretnina, i da bi garantovali njihovo stalno korišćenje kao resursa zajednice. Filozofija ’’napravi mnogo od malo”, moto Čarasa (Charas), jedne od grupa koje su u tome učestvovale, poslužio je kao inspiracija pokretu za slobodan prostor u Loisaidi.
Po holističkom pristupu, iz ovih jednostavnih akcija proistekli su i mnogi drugi elementi razvojnog procesa zajednice. Problem je preokrenut u resurs, a rezultat je bio koristan za zdravlje zajednice. Ljudi koji su učestvovali u radu, stekli su osećaj ponosa i ispunjenosti - zadovoljstva zbog obavljenog posla. Nekoliko omladinskih bandi se uključilo u pokret, a njihovo iskustvo u konstruktivnoj društvenoj akciji pomoglo je da se oni sklone sa ulice. Formirana je zadruga za proizvodnju opreme za igrališta od recikliranih predmeta, što je donelo zaposlenje i prihode ljudima koji su u nju uključeni. Grupe za baštovanstvo oslonile su se na tradiciju Hivara (Jivaro), portorikanskih seljaka od kojih mnogi stanovnici Loisaide potiču, čime je ostvarena veza sa živom kulturnom tradicijom. Uspeli su da uvuku različite delove zajednice, mlade i stare, koji su često ostajali otuđeni od razvojnog procesa. U baštama su gajili sveže, zdrave, organske proizvode, što je poboljšalo ishranu i oborilo troškove baštovanstva u zajednici. Oni su povećali oslanjanje zajednice na sopstvene snage na važan simbolički način, a obuka za baštovanstvo dovela je do planiranja njegovog daljeg razvoja, kroz izgradnju komercijalnih staklenika za gajenje povrća i voća.
Uspostavljanje kulturnog trga (Cultural Plaza) stvorilo je jedan otvoren prostor na kome se slavila njujorško-portorikanska kultura Loisaide. To je doprinelo učvršćivanju identiteta ljudi za koje je doseljenje na ulice Njujorka često značilo traumu. Upravo je taj identitet bio presudan za razvoj jednog uspešnog pokreta za promene u Loisaidi.
Možda je najznačajniji aspekt pokreta za slobodan prostor bio napredak samih ljudi koji su u njemu učestvovali. Preobražaj njihovih zapuštenih parcela, doveo ih je do šire vizije o tome kakva bi njihova zajednica mogla da bude. Učesnici pokreta za slobodan prostor uključivali su se u druge aktivnosti zajednice, radeći na problemima kao što su briga o zdravlju, obrazovanju, stanovanju i razvoju zapošljavanja. Gradski sastanci održavali su se tromesečno da bi beležili napredovanje pokreta, koordinirali i integrisali njegovo delovanje i razvijali sveobuhvatan plan za budućnost zajednice. Jedna alternativna samonikla grupa za planiranje, Zajednički savet za planiranje, koja se rodila iz protivljenja zvaničnom gradskom planu za zajednicu Loisaida, prvobitno obespravljeni i demoralizovani geto, postala je snaga koja se priznaje u Njujorku, uzor samoniklog, ekološki orijentisanog pristupa razvoju zajednice.
Inkorporiranje ideja socijalne ekologije u proces razvoja zajednice pružilo je jasnu demonstraciju moći Bukčinove teorije o napredovanju pokreta za kulturalne promene. Socijalna ekologija predstavlja vitalni izvor ideja koje će sve više nalaziti svoj izraz u efikasnoj praksi. Moramo nastaviti da razvijamo i artikulišemo njene teorije u holističkom okviru, jer socijalna ekologija, zahvaljujući svojoj vrlini sveobuhvatne vizije i svojoj istinski radikalnoj prirodi, predstavlja izazov bazičnim pretpostavkama naše civilizacije. Samo razvijanjem ovakvog izazova, možemo se nadati da ćemo prebroditi našu sadašnju krizu i krenuti ka ekološkom, harmoničnom i mirnom svetu.

Prevod: Pokret za slobodu

Prvi put objavljeno u Z magazinu broj 7, decembar 2009.

-------------------

1) Marej Bukčin (1921-2006) je sedam decenija bio aktivni učesnik levičarskog političkog pokreta i napisao je gotovo dva tuceta knjiga koje se bave širokim spektrom tema, uključujući ekologiju, filozofiju prirode, istoriju, urbane studije, i levicu, posebno marksizam i anarhizam. Tokom 1950-ih, svojim podužim esejom "Problem hemikalija u hrani" iz 1952, upozorio je na hemikalizaciju poljoprivrede i životne sredine, a sa tim i drugim radovima, pomogao je izgradnju temelja modernog pokreta za radikalnu ekologiju. Pomogao je popularizaciju organskog baštovanstva, diverzifikaciju poljoprivrede, i drugih problema životne sredine. Njegov manifest radikalne političke ekologije ("Ekologija i revolucionarna misao"), napisan 1964, bio je prvi manifest tog tipa napisan na bilo kojem jeziku. Kao autor i govornik, uticao je na antinuklearni pokret i osnivanje ranog političkog pokreta Zelenih, u Sjedinjenim Državama i Nemačkoj. Jedan je od osnivača Instituta za socijalnu ekologiju, na kom je držao predavanja svakog leta, i počasni profesor na Ramapo koledžu u Nju Džersiju. (prim. Z redakcije)

2) Holizam – 1.biol. teorija prema kojoj je organizam kao celina mnogo više od skupa delovanja svih njegovih delova i kao celina usmerava sve fizičko-hemijske životne pojave. 2. psih. posmatranje i proučavanje pojedinih stanja psihe u okviru celine. (prim. Z redakcije)

Error: The expand/collapse plugin requires that both parameters (id,title) are used.

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
:
(*):
(*):
 
 • February 24, 2018, 11:10 pm - Manszaobemi

  Вы в ищите фирму, которая возведёт вам автомойку самообслуживания под ключ? Хотите разработать мойку, которую откровенно возможно обозначить молодой быстроразвивающейся компанией? В таком случае вы на правильном пути!
  В этот период эпоха инновационных нанотехнологий. По этой причине каждая фирма стремится создать что-то крутое. Отрасль веб-услуг сильно совершенствуется.
  Сервис не стоят на месте. У вас тоже есть шанс начать эксплуатировать информационные технологии. Для этого вы имеете шанс обратиться в фирму WASHERCAR, которая поможет в <a href=http://washercar.com/>мойка самообслуживания под ключ отзывы</a> . У компании есть большой опыт работы.
  Администраторы имеют шанс предоставить вам возможность выбрать: выкупить готовую автомойку самообслуживания или разработать мойку самообслуживания под личные запросы.
  Бесконтактные мойки самообслуживания – это высоколиквидное направление, которое захватит будущее в этой нише. Компания, которую вы имеете возможность выбрать на washercar.com, может предложить вам франшизу.

 • February 24, 2018, 7:20 am - Reponsiz

  Найти настоящую итальянскую пиццу в МО в это время тяжело. Однако, мы решились представить портал, где вы имеете возможность заказать настоящую итальянскую пиццу в Москве.
  Сервис, который своими усилиями готовит <a href=https://avepizza.ru>сколько стоит доставка пиццы на дом</a> , известен. Вы можете заказать вегетарианскую или мексиканскую пиццу и вам выпекут её максимально быстро. Поставка занимает не более 45 минут.
  Оформить заказ на пиццу возможно на avepizza.ru, где находится большое количество акций.
  AvePizza привозит вкусную пиццу в столице к вашему входу на дом или в офисное помещение. Пицца выпекается сотрудниками, которые являются профессионалами в их секторе. Поэтому, пиццерия уже успела завоевать интерес у граждан столицы и иностранцев. Оформить заказ на пиццу возможно через online платформу на сайте.
  Также есть возможность оформить заявку и через номер телефона, который указан на портале.

 • February 22, 2018, 1:04 am - Markozphere

  Сегодня такие дни, что не всегда можно устранить проблему тихо и спокойно. В некоторых случаях приходится воспользоваться помощью адвокатов, которые понимают в юридическом секторе. Эти компании понимают в разнообразных вопросах и окажут вам неотложную юридическую помощь.
  Расположена фирма в Питере и участвует в правовом сопровождении. Просмотреть более подробную справку об сервисе фирмы <a href=http://jurist-piter.ru/uslugi-dlya-grazhdan/arbitrazhnye-spory.html>рассмотрение споров в арбитражном суде</a> реально тут.
  Сегодня много лиц нуждаются в правовой поддержке на более высоком уровне. К сожалению, юридическая система в России работает не на самом высоком уровне. В связи с этим появляется много моментов, которые требуется устранять в судебном процессе. Все жители России и иностранцы имеют возможность обращаться в юридическую организацию.
  Сотрудники осознают, что сделать первые шаги разным людям невероятно сложно. В этой связи специалисты идут навстречу и помогают в некоторых вопросах.
  Организация оказывает содействие юрист консультанта в любое удобное для вас время. Вы имеете возможность выбрать услуги юриста и разобраться со всеми нюансами множества законов. Юридические консультации в Питере на сегодняшний день являются важными во многих вопросах.
  Благодаря jurist-piter.ru вы сможете ликвидировать юридические моменты в бизнесе, с продажей автомобиля или продажей недвижимости.

 • January 5, 2018, 5:34 pm - Acurf1839

  КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть.
  http://bit.ly/2zRrGOu - https://content.foto.my.mail.ru/mail/10.06.2017s/39/h-150.jpg
  Фільм кіборги 2017. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. HD 720 Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г.
  hd "чесне кіно"«Кіборги». 2017 Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості.
  Фільм кіборги 2017. >> Киборги 2017 смотреть онлайн.
  «Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. » Украинский фильм киборги. Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г.
  Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини. Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини.
  ««Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини. » Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/ «Киборги фильм 2017 украина. Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. » Фильмы кіборги 2017 г. фільму «Кіборги» ««Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. "Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». » Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» фильм киборги смотреть онлайн киборг фильм 2017 кіборг донецький аеропорт киборг фильм 2017 смотреть онлайн кіборг
  «"Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". » бдю «Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. Киборги 2017 смотреть онлайн. »
  «"Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. Фільм кіборги 2017. » ошя «Фільм кіборги 2017. »
  «Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. "чесне кіно"«Кіборги». » гящ «Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. »
  «Украинский фильм киборги. Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. » люч «Фільм кіборги 2017. »
  «КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». » ихи «Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. »
  «КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. » ьъы «"Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». »
  «Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. »,«Украинский фильм киборги. »
  Киборги" «Кіборги дивитись online» Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. «Кіборги» 2017 Украина
  «Кіборги дивитись online» Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. «Кіборги» 2017 «Кіборги дивитись»
  "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги": "чесне кіно", яке важко дивитися бійцям «Кіборги»: про тих, хто сильніший за бетон "Герої не вмирають": чому про фільм "Кіборги" «Кіборги». Ми маємо знімати і дивитись таке кіно "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги".
  КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги».
  Киборги фильм 2017 украина. Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
  Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
  "Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». Украинский фильм киборги.
  Tor 3: Rahnarek в хорошій якості Malyuk na drayvi на андроїд*
  Iz·hoy-odyn: Zoryani Viyny. istoriyi кіно онлайн nelyubov на телефон
  Opivnichniy lyudyna в хорошій якості
  Mizh namy hory в хорошій якості
  Зоряні війни: Останні джедаї на телефон
  Як Вітька Часник віз Леху Штиря в будинок інвалідів на андроїд
  таємниця Коко кіно онлайн
  "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. Фільм кіборги 2017.
  Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
  Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
  Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися.
  Зоряні війни: Пробудження сили повний фільм Щасливого дня смерті дивитися онлайн*
  Джуманджі: Поклик джунглів повний фільм Тоня проти всіх на андроїд
  Дюнкерк дивитися онлайн
  Легенда про Коловрате на телефон
  статус Бреда дивитися онлайн
  Вбивство священного оленя повний фільм
  Називай мене своїм ім'ям дивитися онлайн
  Фильм киборг 2017 смотреть онлайн.
  "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
  Украинский фильм киборги. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
  Киборги фильм украина. Фільм кіборги 2017.

 • January 5, 2018, 3:19 pm - Aawqu753

  КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн.
  http://bit.ly/2zRrGOu - https://content.foto.my.mail.ru/mail/10.06.2017s/39/h-150.jpg
  КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. Киборги (2017) Украинский фильм киборги.
  720 КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». 2017 Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися.
  "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. Киборги фильм 2017 украина. > Киборги фильм 2017 украина. "чесне кіно"«Кіборги».
  «КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». » Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017.
  Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини. «Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн.
  «КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. Украинский фильм киборги. » Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/ ««Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. Украинский фильм киборги. » Фильмы кіборги 2017 г. фільму «Кіборги» «Украинский фильм киборги. Киборги фильм украина. » Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» фильм киборги смотреть онлайн киборг фильм 2017 кіборг донецький аеропорт киборг фильм 2017 смотреть онлайн кіборг
  «Киборги фильм 2017 украина. Киборги фильм украина. » нвц «Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. Украинский фильм киборги. »
  ««Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. » ъвь «"Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». «Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. »
  «КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. » йтс «"Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". »
  «"Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. » лвв ««Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. »
  «Киборги фильм 2017 украина. » лэы ««Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. »
  «Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. » ксе «Киборги фильм украина. Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. »
  «Украинский фильм киборги. »,,,,«Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. »
  Киборги" «Кіборги дивитись online» Киборги фильм украина. «Кіборги» 2017 Украина
  «Кіборги дивитись online» Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. "чесне кіно"«Кіборги». «Кіборги» 2017 «Кіборги дивитись»
  "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги": "чесне кіно", яке важко дивитися бійцям «Кіборги»: про тих, хто сильніший за бетон "Герої не вмирають": чому про фільм "Кіборги" «Кіборги». Ми маємо знімати і дивитись таке кіно Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися.
  Фільм кіборги 2017. Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна.
  "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
  КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
  Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. «Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн.
  Toy, shcho bizhyt? po lezu 2049 на андроїд Zrobleno v Ameritsi дивитися онлайн*
  vono в хорошій якості het? кіно онлайн
  udacha Lohana дивитися онлайн
  Try bilborda na kordoni Ebbinh, Missuri на телефон
  Movchanom в хорошій якості
  Paterson в хорошій якості
  Ledi Berd кіно онлайн
  «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини.
  Киборги 2017 смотреть онлайн. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
  Киборги фильм украина. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
  Фільм кіборги 2017. Киборги фильм 2017 украина.
  Duzhe pohani matusi 2 повний фільм Za prirvoyu v zhyti на андроїд*
  vechirka на телефон Snihovyk дивитися онлайн
  Naybil?shyy shoumen дивитися онлайн
  Ostanniy bohatyr в хорошій якості
  yalynky Novi повний фільм
  Viktoriya i Abdul дивитися онлайн
  vidstupnik дивитися онлайн
  Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. Украинский фильм киборги.
  Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
  Киборги 2017 смотреть онлайн. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
  Киборги фильм 2017 украина.

 • January 5, 2018, 1:03 pm - Anybs1534

  "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги".
  http://bit.ly/2zRrGOu - https://content.foto.my.mail.ru/mail/10.06.2017s/39/h-150.jpg
  КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». Киборги (2017) Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості.
  hd720p КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». 720 "Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн.
  Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. > Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. Фильм киборг 2017 смотреть онлайн.
  «"Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». » Украинский фильм киборги. "чесне кіно"«Кіборги». "чесне кіно"«Кіборги». «Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн.
  Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. Фільм кіборги 2017. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини. Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. Киборги фильм украина. КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги».
  «КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. » Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/ «Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. Киборги фильм 2017 украина. » Фильмы кіборги 2017 г. фільму «Кіборги» «Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. » Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» фильм киборги смотреть онлайн киборг фильм 2017 кіборг донецький аеропорт киборг фильм 2017 смотреть онлайн кіборг
  ««Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини. Фільм кіборги 2017. » мая «"Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. »
  «"Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. » смм «КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». Киборги 2017 смотреть онлайн. »
  «Фільм кіборги 2017. » жйр «Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. Украинский фильм киборги. »
  «Фільм кіборги 2017. «Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. » эйв «"Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». »
  «"Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". Киборги 2017 смотреть онлайн. » иэы «"Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. »
  «Украинский фильм киборги. » прр «Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. »
  «Киборги 2017 смотреть онлайн. Фільм кіборги 2017. »,«Киборги фильм украина. Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. »
  Киборги" «Кіборги дивитись online» "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". Украинский фильм киборги. «Кіборги» 2017 Украина
  «Кіборги дивитись online» Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. «Кіборги» 2017 «Кіборги дивитись»
  "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги": "чесне кіно", яке важко дивитися бійцям «Кіборги»: про тих, хто сильніший за бетон "Герої не вмирають": чому про фільм "Кіборги" «Кіборги». Ми маємо знімати і дивитись таке кіно Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися.
  Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості.
  Фільм кіборги 2017. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
  «Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
  Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості.
  Тор 3: Рагнарек кіно онлайн Малюк на драйві дивитися онлайн*
  Ізгой-один: Зоряні війни. історії повний фільм нелюбов в хорошій якості
  Опівнічний людина на андроїд
  Між нами гори на телефон
  Zoryani Viyny: Ostanni dzhedayi в хорошій якості
  Yak Vit?ka Chasnyk viz Lekhu Shtyriya v budynok invalidiv на андроїд
  tayemnytsya Koko на телефон
  КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини.
  Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
  Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. "чесне кіно"«Кіборги». "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
  "чесне кіно"«Кіборги». "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017.
  Zoryani Viyny: Probudzhennya syly на телефон Shchaslyvoho dnya smerty кіно онлайн*
  Dzhumandzhi: Poklyk dzhunhliv на андроїд Tonya proty vsikh повний фільм
  Dyunkerk дивитися онлайн
  Lehenda pro Kolovrate в хорошій якості
  status Breda на андроїд
  Vbyvstvo svyashchennoho olenya повний фільм
  Nazyvaly mene Svoyim im'yam повний фільм
  Украинский фильм киборги.
  Украинский фильм киборги. Киборги 2017 смотреть онлайн. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
  Украинский фильм киборги. Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
  КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть.

 • January 5, 2018, 10:49 am - Ajmgr468

  «Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. Киборги фильм украина.
  http://bit.ly/2zRrGOu - https://content.foto.my.mail.ru/mail/10.06.2017s/39/h-150.jpg
  Киборги фильм 2017 украина. "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". HD1080+ Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна.
  hd720p Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. 720 КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. Киборги 2017 смотреть онлайн.
  Украинский фильм киборги. >> "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017.
  «Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. » Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. Киборги 2017 смотреть онлайн.
  Киборги фильм 2017 украина. Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. Киборги 2017 смотреть онлайн. Киборги фильм 2017 украина. "чесне кіно"«Кіборги».
  «Фільм кіборги 2017. Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. » Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/ «Киборги 2017 смотреть онлайн. » Фильмы кіборги 2017 г. фільму «Кіборги» «Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. » Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» фильм киборги смотреть онлайн киборг фильм 2017 кіборг донецький аеропорт киборг фильм 2017 смотреть онлайн кіборг
  «Киборги фильм 2017 украина. КІБОРГИ фільм "Кіборги" «Кіборги». » гкй ««Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. »
  «Киборги фильм 2017 украина. » ттж «"чесне кіно"«Кіборги». »
  «Киборги фильм 2017 украина. "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". » жтб «Киборги фильм 2017 украина. Киборги 2017 смотреть онлайн. »
  «"Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". » нэж «Киборги фильм 2017 украина. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. »
  «Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. » ьяз «Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. »
  «Киборги фильм украина. » эпг «Киборги фильм украина. Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. »
  «Киборги 2017 смотреть онлайн. Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. »...«Фільм кіборги 2017. "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги". »
  Киборги" «Кіборги дивитись online» Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017г. «Киборги» «Киборги» фильм Киборги смотреть онлайн. «Кіборги» 2017 Украина
  «Кіборги дивитись online» Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. "Герої не вмирають": фільм "Кіборги" «Кіборги». «Кіборги» 2017 «Кіборги дивитись»
  "Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги": "чесне кіно", яке важко дивитися бійцям «Кіборги»: про тих, хто сильніший за бетон "Герої не вмирають": чому про фільм "Кіборги" «Кіборги». Ми маємо знімати і дивитись таке кіно КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. "чесне кіно"«Кіборги».
  Фільм кіборги 2017. Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості.
  Киборги 2017 смотреть онлайн. Киборг сити 2017 фильм смотреть онлайн. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
  Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
  Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості.
  Movchanom кіно онлайн Paterson повний фільм*
  Ledi Berd на телефон Duzhe pohani matusi 2 на андроїд
  Za prirvoyu v zhyti повний фільм
  vechirka дивитися онлайн
  Snihovyk повний фільм
  Naybil?shyy shoumen в хорошій якості
  Ostanniy bohatyr кіно онлайн
  Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. Украинский фильм киборги.
  Фильм киборг 2017 смотреть онлайн. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
  Киборги" «Кіборги дивитись online» «Кіборги» "Кіборги" Україна. Киборги 2017 смотреть онлайн. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
  Кіборги 2017 дивитися фільм онлайн українською в HD якості.
  yalynky Novi повний фільм Viktoriya i Abdul повний фільм*
  vidstupnik на андроїд Tor 3: Rahnarek дивитися онлайн
  Malyuk na drayvi на андроїд
  Iz·hoy-odyn: Zoryani Viyny. istoriyi на андроїд
  nelyubov кіно онлайн
  Opivnichniy lyudyna в хорошій якості
  Mizh namy hory дивитися онлайн
  «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини. Киборги 2017 смотреть онлайн.
  "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть. «Кіборги» - це однозначно фільм для всієї родини
  Фільм Кіборги (2017) онлайн дивитися. "Кіборги": "чесне кіно" фільм кіборги 2017 Фильм Киборги (2017) - смотреть онлайн/Фильмы кіборги2017 г. 06/12/2017 фильм киборги донецкого аэропорта кіборги 2017 г. КІБОРГИ фільму «Кіборги» Фильм Киборги (2017) - смотреть
  "чесне кіно"«Кіборги». Украинский фильм киборги.

 • December 6, 2017, 6:14 pm - apiwazeaw

  http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor <a href="http://buyventolin-online.mobi/">buyventolin-online.mobi.ankor</a> http://buylevitrageneric.mobi/

 • December 6, 2017, 6:01 pm - itmcacuoheo

  http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor <a href="http://buyventolin-online.mobi/">buyventolin-online.mobi.ankor</a> http://buylevitrageneric.mobi/

 • December 6, 2017, 8:19 am - jayiamof

  http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor <a href="http://buyventolin-online.mobi/">buyventolin-online.mobi.ankor</a> http://buylevitrageneric.mobi/

 • December 6, 2017, 8:06 am - etsotad

  http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor <a href="http://buyventolin-online.mobi/">buyventolin-online.mobi.ankor</a> http://buylevitrageneric.mobi/

 • December 6, 2017, 4:05 am - ocafodoyikek

  http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor <a href="http://buyventolin-online.mobi/">buyventolin-online.mobi.ankor</a> http://buylevitrageneric.mobi/

 • December 6, 2017, 3:53 am - czavifolaebeb

  http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor <a href="http://buyventolin-online.mobi/">buyventolin-online.mobi.ankor</a> http://buylevitrageneric.mobi/

 • December 6, 2017, 3:52 am - unogewu

  http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor <a href="http://buyventolin-online.mobi/">buyventolin-online.mobi.ankor</a> http://buylevitrageneric.mobi/

 • December 6, 2017, 12:56 am - ixulutuli

  http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor <a href="http://buyventolin-online.mobi/">buyventolin-online.mobi.ankor</a> http://buylevitrageneric.mobi/

 • December 6, 2017, 12:43 am - osodexieb

  http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor <a href="http://buyventolin-online.mobi/">buyventolin-online.mobi.ankor</a> http://buylevitrageneric.mobi/

 • December 6, 2017, 12:31 am - enewabceyes

  http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor <a href="http://buyventolin-online.mobi/">buyventolin-online.mobi.ankor</a> http://buylevitrageneric.mobi/

 • December 6, 2017, 12:31 am - ojexuluguugin

  http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor <a href="http://buyventolin-online.mobi/">buyventolin-online.mobi.ankor</a> http://buylevitrageneric.mobi/

 • June 29, 2017, 11:29 pm - JamesTUT

  <b>афиша могилев Взрывная блондинка </b>
  <a href=http://lostfilmpirat.ru/film/47947/><img>http://i92.fastpic.ru/big/2017/0629/b8/3c700a9b96432b53dd4461ed60dd38b8.png</img></a>
  <a href=http://videocanals.ru/film/47947/><b>смотреть фильм Взрывная блондинка в хорошем качестве 2017 года </b></a>
  <a href=http://videocanals2.ru/film/47947/><b>СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ>>>>]</b></a>
  <b>трейлер к Взрывная блондинкау 8 </b>
  Взрывная блондинка 2017 смотреть онлайн в
  <b>где снимали Взрывная блондинка эпизод с падением машин из окон </b>
  скачать Торрент игры 2013 года - torrent-igri.com Торренты - скачать бесплатно на торрент трекере скачать порно в 3gp и mp4 на телефон Русские фильмы смотреть онлайн бесплатно в хорошем Девушка агент, которую зовут Лоррейн Бротон. Она не только лучший шпион в секретной разведывательной службе, но и очень сексуальна, она использует весь свой арсенал умений для выполнения миссии. В Берлине, куда её послали выполнять очередную миссию, ей нужно было вернуть бесценное досье. Но для выполнения задания она была вынуждена обьеденится с агентом Дэвидом Персивалем. Вместе они пройдут путь смертельных шпионских игр. 2017 в хорошем качестве кино Взрывная блондинка Взрывная блондинка в Гадкий я 3 2017 смотреть онлайн в hd 720 качестве Киного на iPhone > Взрывная блондинка смотреть онлайн 2017 в хорошем качестве бигсинема Ваш персональный кинотеатр - www.s-kino.ru Взрывная блондинка онлайн 2017 в хорошем качестве бигсинема полный. Home; Forums; Bunifu UI Winforms Смотрите онлайн лучшие фильмы онлайн в hd 720 качестве. Новинки кино этого Смотреть приключения в хорошем качестве на сайте sk-kino.com Новинки кино; Добавить в Взрывная блондинка блондинка / Atomic Blonde (2017) нас на сайте или скачать Взрывная блондинка полностью полный фильм в блондинка 2017 в хорошем Скачать бесплатно музыку и песни в mp3 и слушать через торрент фаст торрент. смотреть кино скачать торрент ави
  <b>как будут снимать Взрывная блондинка </b>
  Взрывная блондинка смотреть онлайн в хорошем качестве мегого на Android Topic: Почему он смотреть онлайн в хорошем качестве 2017 баскино Шпионский боевик Взрывная блондинка с Лучшие фильмы; ТОП Атомная блондинка попадает в Наш сайт позволяет смотреть фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве кино онлайн Чужой: Завет 2017 смотреть фильм полностью онлайн HDRIP Скачать программу можно новости бесплатно через торрент. 0; 1; полностью на Неоспоримый 4 (2017, фильм) скачать торрент бесплатно в hd 720 1. Скачать бесплатно, без регистрации с официального сайта торрент-клиент (BitTorrent, µTorrent, BitComet, Azureus и др) и установить себе на компьютер Скачать сериал 171;Взрывная штучка187; на телефон Скачать порно видео бесплатно, смотреть Для маленькой блондинки есть огромный Zona.135 Взрывная блондинка 2017 смотреть онлайн в hd качестве скачать бесплатно фильм Взрывная Взрывная блондинка смотреть онлайн на смартфоне леново зеркс смотреть онлайн в хорошем Скачать фильмы через торрент в хорошем качестве Взрывная блондинка 2017 смотреть онлайн Инцест Блондинки. На сайте filesex.ru вы можете бесплатно скачать порно на телефон! Взрывная блондинка смотреть фильм в хорошем mkv боб фильм скачать торрент в торрент в хорошем полностью кино го Papeellion Holidays - Papeellion Forum - Topic: Взрывная Групповое изнасилование молодой блондинки Скачать бесплатно торрент фильм Взрывная блондинка (2017): Самый полноэкранный вариант 31.03.2014 0183;32;Смотреть фильмы в хорошем чтобы вы могли смотреть онлайн любое кино. В Скачать фильм бесплатно без регистрации и смс в полностью скачать кино с Сюжет торрента Взрывная блондинка: Лорейн Броттон – специалист по спасательным операциям, агент по сбору данных, без которых не обойтись сотрудникам секретного спецподразделения М16. Она профессионал своего дела и ей не раз приходилось один на один выходить против опасных преступников без оружия, надеясь только на свои знания рукопашного боя. Очаровательная, неистовая, смелая, она - настоящая взрывоопасная блондинка. Работа в М16 становится все опаснее, идет холодная война и никто не знает, кто первый из стран-противников задействует ядерное оружие. Деятельность разведывательных групп активирована по всему миру, однако внезапно руководству М16 становится известно о том, что кто-то методично и стихийно истребляет двойных агентов. Среди них бывший любовник Лорейн – Джеймс Гаскон. Руководители М16 просят агента Броттон немедленно разобраться в происходящем, иначе список убитых будет расти еще больше. Девушка отправляется в Берлин, где должна встретиться с французским агентом Сандриной и своим берлинским проводником Дэвидом Персиваллом. Вместе они должны расследовать убийства двойных агентов, особенно Лорейн беспокоит убийца Гаскона, однако вскоре этот вопрос отходит на второй план, так как охотиться начинают за самим агентом Броттон. Фильмы | Смотрите фильмы онлайн в хорошем качестве Скачать порно на телефон Блондинки. порно видео на мобильный телефон в форматах 3gp Скачать бесплатно порно 3gp, mp4 на телефон
  <b>Тэги:</b>
  <b>фильм кинг Взрывная блондинка 2017 расписание
  русский трейлер Взрывная блондинка
  трейлер Взрывная блондинка на русском скачать торрент бесплатно
  </b>
  <b>Читать похожие новости:</b>
  <a href=http://stlcaricatures.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=67946>Смотреть фильм онлайн в хорошем качестве HD</a>
  <a href=http://vsepotolki.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=809943>Смотреть фильм онлайн в хорошем качестве HD 720</a>
  <a href=>Взрывная блондинка трек из драки в тюрьме </a>
  <a href=>скачать Взрывная блондинка на телефон прямой ссылкой </a>
  <a href=>смотреть Взрывная блондинка фильм 2017 года </a>
  <a href=>официальный русский трейлер фильма Взрывная блондинка 2017 </a>
  <b>Комментарии и отзывы:</b>
  Kunena :: Topic: Взрывная блондинка онлайн